Elbook.eu

Тестове по математика за 6. клас

Тест по математика за 6 клас. Равнинни фигури и ръбести тела

Включва задачи за многоъгълник, кръг, пирамида и призма.

Тест по математика за 6. клас. Рационални числа

Включва задачи за събиране, изваждане и степенуване на рационални числа.

Статистика на тестоветеСправочник по математика за 6. клас, I срокСправочник по математика за 6. клас, обемни телаТест по математика за 6 клас. Равнинни фигури и ръбести тела 1. Окръжностите на чертежа имат диаметри 12см и 6 см. Колко е голямо лицето на защрихованата фигура?

  A)  42,14 кв.см

  Б)  65,82 кв.см

  В)  84,28 кв.см

  Г)  168,56 кв.см

  mimetex:\unitlength{1} \picture(150,150){~ (75,75){\circle(140)}(75,75){\circle(142)}(10,50){\line(90,90)}
(7,60){\line(84,84)}(5,71){\line(73,73)}(5,83){\line(62,62)}(11,101){\line(39,39)}
(14,41){\line(50,50)}(82,109){\line(27,27)}(18,32){\line(42,42)}(96,110){\line(22,22)}
(25,27){\line(36,36)}(106,108){\line(18,18)}
(31,21){\line(35,35)}(114,104){\line(16,16)}
(37,15){\line(33,33)}(120,98){\line(16,16)}
(45,11){\line(33,33)}(126,92){\line(14,14)}
(53,7){\line(33,33)}(129,83){\line(14,14)}
(64,6){\line(33,33)}(131,73){\line(14,14)}(76,5){\line(70,70)}(90,7){\line(56,56)}(104,10){\line(36,36)}
(95,75){\circle(70)}(95,75){\circle(72)}~}
 2. Паралелепипед има ръбове с дължини: 3 см, 20мм и 0,2 дм. Колко кубове с ръб 1 см могат да се разположат в обема на този паралелепипед?

  A)  3

  Б)  6

  В)  12

  Г)  30

 3. Даден е правилен многоъгълник. Ъгълът между две съседни апотеми е 30o. Колко са страните на многоъгълника?

  A)  6

  Б)  8

  В)  12

  Г)  24

 4. Правилна четириъгълна призма има основен ръб 4 см и лице на повърхнината 176 кв.см.Каква е дължината на околния и ръб?

  A)  4 см

  Б)  6 см

  В)  7 см

  Г)  9 см

 5. Ако броят на ръбовете на една пирамида е 12, то броят на върховете е:

  A)  5

  Б)  6

  В)  7

  Г)  8

 6. Даден е куб mimetex:\small{ABCDA_1B_1C_1D_1} и четириъгълна пирамида с основа mimetex:\small{ABCD} и връх mimetex:\small{M}, точка от стената mimetex:\small{A_1B_1C_1D_1}. Ако обемът на куба е mimetex:\small{V}, какъв е обемът на пирамидата?

  A)  mimetex:\small{\frac{1}{2}V}

  Б)  mimetex:\small{\frac{1}{3}V}

  В)  mimetex:\small{\frac{1}{6}V}

  Г)  не може да се определиИзберете си име: 

© 2009 elbook.eu

Начало | Контакти

днес:8