Тест по математика за 7клас. Първи срок  1. Намерете стойността на израза: mimetex:(8^2-5^2) - {(8-5)}^2 .  2. Даден е израза :mimetex: M=\frac{x^2-12x-xy+12y}{x-y} . За кои стойности на x и y числената стойност на M e 0 ?  3. Кое от модулните уравнения няма решение?  4. От мястото А към мястото В тръгва пешеходец със скорост 6 км/ч. След един час от А по същия път тръгва автомобил със скорост 60 км/ч и пристига във В 30 минути преди пешеходеца. Какаво е разстоянието от А до В ?  5. Лъчът mimetex:\small{\vec {OM}} разделя mimetex:\small{\angle AOB} на два ъгъла: mimetex:\small{\angle AOM} и mimetex:\small{\angle MOB}, чиито големини са в отношение mimetex:5:2. Лъчът mimetex:\small{\vec {OP}} е ъглополовяща на mimetex:\small{\angle AOB} и mimetex:\small{\angle POB=90^o}. Намерете големината на mimetex:\small{\angle MOB}  6. При пресичането на успоредните прави mimetex:a и mimetex:b с mimetex:c се образуват mimetex:\angle 1 и mimetex:\angle 2 като mimetex:\angle 1:\angle 2=1:3. Правата mimetex:d е ъглополовяща на mimetex:\angle 1. Намерете големината на по-големия ъгъл, който се образува от пресичането на правата mimetex:d с правата mimetex:a.  7. Даден е многочленът mimetex:\small M=
3a(x^3-2)+a(x^2-2x)+x^2(x+1)+2, където mimetex:a е параметър. За коя стойност на mimetex:a свободният член на многочлена е mimetex:10 ?

Изберете си име: 

© 2009 elbook.eu

Начало | Контакти