Elbook.eu

Тестове по математика за 8. клас

Тест по геометрия за 8. клас, І срок 1. Теоремата на Вариньон се отнася за: 2. В правоъгълен триъгълник хипотенузата е с големина 18 см. Ако правият ъгъл е при върха С и М е медицентър на триъгълника, каква е дължината на отсечката СМ?  mimetex:\hspace{100mm}\unitlength{1} \picture(200,110){~ (20,20){\line(50,70)}(70,90){\line(90,-70)} (19,19){\line(140,0)}
(10,10){1$A}(158,10){1$B}(68,91){1$C}(71,84){\circle(14,10;34)}(70,83){2$.}(77,44){2$.}(81,45){1$M}~}
 3. Средната основа MN на трапец пресича диагоналите му в точки P и Q . Какви са дължините на основите на трапеца, ако MN = 45 см и PQ = 15 см?  mimetex:\hspace{50mm}\unitlength{1} \picture(200,120){~ (20,20){\line(40,80)}(60,100){\line(80,0)}(140,100){\line(19,-80)} (19,19){\line(140,0)}
(10,10){1$A}(158,10){1$B}(140,102){1$C}(50,102){1$D}(20,20){\line(120,80)}(60,100){\line(99,-80)}(40,60){\line(109,0)}(27,63){1$M}(151,63){1$N}(78,63){1$P}(109,60){1$Q}~}
 4. В триъгълника ABC , AB = 12 см и AC = 10 см. М е точка от страната AC, такава, че AM = 7,5 см. N e точка от страната BC, такава, че отсечката MN е успоредна на страната AB. Каква е дължината на отсечката MN ?  mimetex:\hspace{100mm}\unitlength{1} \picture(200,120){~ (20,20){\line(80,80)} (19,19){\line(140,0)}
(10,10){1$A}(158,10){1$B}(96,102){1$C}(100,100){\line(59,-80)}(73,73){\line(47,0)}(59,73){1$M}(122,73){1$N}~}
 5. Нека AM e медиана в триъгълника ABC. Кое от следните твърдения не е вярно?  mimetex:\hspace{50}\unitlength{1} \picture(150,150){~ (20,20){\line(80,110)}(20,20){\line(95,60)}(100,130){\line(30,-110)} (19,19){\line(110,0)}
(10,10){1$A}(129,10){1$B}(97,131){1$C}(117,76){1$M}~}
 6. Ако М е медицентър на триъгълника ABC и N е произволна точка от равнината е вярно че:  mimetex:\hspace{50mm}\unitlength{1} \picture(200,120){~ (20,20){\line(50,70)}(70,90){\line(50,-70)} (19,19){\line(101,0)}
(10,10){1$A}(108,10){1$B}(66,93){1$C}(67,44){2$.}(71,40){1$M}(107,104){2$.}(111,110){1$N}
(107,104){\line(-40,-60)}(107,104){\line(-37,-15)}(107,104){\line(15,-85)}(107,104){\line(-87,-85)}
(20,20){\line(6,3)}(20,20){\line(5,5)}(67,44){\line(5,4)}(67,44){\line(3,6)}(70,90){\line(6,3)}(70,90){\line(6,1)}
(121,20){\line(1,6)}(121,20){\line(-2,6)}~}
 7. Средната основа на трапец минава през точките, в които се пресичат диагоналите на трапеца. Кое от следните твърдения е вярно? 8. Средната отсечка на триъгълник го разделя на две части. Какво е отношението на техните лица?  mimetex:\hspace{100mm}\unitlength{1} \picture(150,150){~ (20,20){\line(80,110)}(100,130){\line(30,-110)} (19,19){\line(110,0)}
(10,10){1$A}(129,10){1$B}(97,131){1$C}(57,72){\line(58,0)}(45,74){1$M}(117,74){1$N}~}


Изберете си име: 

© 2009 elbook.eu

Начало | Контакти