електронно издателство
Корица на книгата

ДА ПРЕОТКРИЕМ СТАТИСТИКАТА С IBM SPSS STATISTICS

   Автор: Зорница Ганева

   Вариант PDF

Книгата представлява самоучител по статитстика и IBM SPSS Statistics. Целта й е да помогне на студенти и
изследователи да придобият минимално необходимите знания, за да могат
самостоятелно да планират, провеждат и представят научно получените резултати от статистическото изследване.
За кого е предназначена книгата? Учебникът е практическо ръководство, което обяснява кога, къде и как статистиката може да се прилага в реалния живот: в процеса на взимане на решения при провеждане на научни изследвания в различни дисциплини.
За да се илюстрира как на практика се прилагат статистическите процедури за всяка от тях е представен пример от областта на социалните науки.
Монографията условно може да се раздели на две части. Първа част (Глави 1-9)
съдържа необходимите базови знания за провеждане и анализиране на различни
статистически тестове. Във всяка следваща глава се използват знания от предишната. Във втората част на учебника (Глави 10–25) са разгледани конкретни статистически тестове.

Корица на книгата

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА НА УЧИЛИЩЕТО. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ

   Автори: Вяра Гюрова , Иван Иванов , Божидара Кривирадева , Пепа Митева ,Росица Симеонова, Динко Господинов

   Вариант PDF

Настоящият сборник съдържа научни статии и студии, обединени от обща и изключително важна за теорията и практиката на образователния мениджмънт тема – организационната култура на училището и нейното управление. В контекста на образователния мениджмънт, като специфичен вид мениджмънт, проучваната проблематика е интердисциплинарна, пресечна зона е на две научно-изследователски и практико-приложни полета.

Корица на книгата

ОЩЕ НЕЩО ЗА РАКА НА ГЪРДАТА

   Автор: Зорница Ганева

   Вариант PDF

Ракът на млечната жлеза е брутално заболяване. Около 8-9 % от всички жени се
разболяват от рак на млечната жлеза и той е далеч най-преобладаващият рак при жените.
Според Световната здравна организация на рака на млечната жлеза се падат в световен
мащаб 16 % от всички видове смъртни случаи поради рак. Общият брой на смъртните
случаи поради рак възлиза на 7 600 000, докато общият брой на смъртните случаи поради
рак на млечната жлеза е 460 000. Заболеваемостта от рак на млечната жлеза нараства, а
причините за това увеличение не са ясни....

В настоящата, чудесна книга д-р Зорница Ганева разглежда главно други аспекти на
ужасната болест – психологичните ефекти на рака на млечната жлеза върху пациента:
първоначалния шок, бавното осъзнаване на възможната смърт, начините за
минимизиране на тревожността и депресията. Тя щателно обсъжда съществуващата
литература по психо-онкология и е успяла възхитително да я обобщи и представи. Тази
книга трябва да бъде разглеждана не само като академична книга, но трябва също така да
достигне – и помогне на – пациентите.
Професор Рафаел Мешулам
Началник Отделение „Наука“
Израелска академия на науките

Корица на книгата

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩНИ ОРГАНИЗАЦИИ

   Автор: Динко Господинов

   Вариант PDF

Монографията обхваща всички основни аспекти на управлението на човешките ресурси в училище - планиране на човешките ресурси, набиране и подбор, обучение и развитие на човешките ресурси, мотивиране, оценяване, кариерно развитие, организационна култура, управление на конфликтите, психологически договор.

Теоретичният анализ се основава на проучването на значителен брой литературни източници. Отделено е значимо внимание и на практиката на управлението на човешките ресурси в училище.

Използвани са много примери от практиката на УЧР в училищата в САЩ, Канада, Англия, Германия и др.

Книгата е предназначена за студенти, директори и помощник-директори на училища.

Корица на книгата

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 07.05.2012 г.

   Автори: Пенка Цонева, Вася Делибалтова, Снежана Янакиева, Емилия Еничарова, Йонка Първанова, Владислав Господинов, Цветанка Динчева, Радка Питекова, Петър Петров, Динко Господинов

   Вариант PDF

Сборник доклади

Корица на книгата

Контролът в управлението на училището

   Автор: Динко Господинов

   Вариант PDF

Монографията "Контролът на управлението в училище" предлага една съвременна визия на теорията и практикат на съвременния контрол в училище.

Разглежда се процеса на контрол, формитe и мтодите на контрол, психологическите аспекти на съпротивата срещу контрола. Представени са някои по-слабо познати у нас форми и методи на контрол като училищния одит, контролът по национални, локални и училищни индкатори, а също и по индикаторите за самооценяване на училището, учителското портфолио. Използвани са много примери от практиката на образованието в САЩ, Англия, Франция, Канада, Белгия, Швейцария.

Засегнати са и въпросите за мястото на контрола в информационната система на училището и планирането на контролната дейност.

Корица на книгата

СОЦИАЛНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПСИХИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ

   Автор: Зорница Ганева

   Вариант PDF

Книгата се състои от предговор, шест глави, списък с използваната литература и приложение.
В първа глава е дадена дефиниция и са разгледани съдържателните особености на понятието „социална идентичност”.

Втора глава е посветена на изясняване на понятието „психично благополучие”. Обърнато е повече внимание на самооценката и чувството за самота като негови аспекти и по-малко внимание на усещането за контрол над събитията, които се случват в живота на човека. Анализирани са и понятията „оптимизъм” и „песимизъм” като ориентации в жизнения път на личността.

В трета, четвърта и пета глава от книгата са представени резултати от проведени три емпирични изследвания по темата.
В трета глава са изследвани следните социални идентичности на подрастващи от български, турски и ромски произход: национална, етническа, религиозна, полова, европейска и локална (от кой град си). Приложена е методологията на
Мартин Барет (Великобритания) за изследване на социалните идентичности, методологията на Джейн Фини (САЩ) и Олга Романова (Русия) за изследване на етническата идентичност. Направен е и съпоставителен анализ по трите използвани методологии.

В четвърта глава са изследвани националната, етническата и религиозната идентичност и връзката им с половата, европейската и локалната (от кой град си) идентичност на българи, живеещи в България, на
българи, живеещи в Европейски съюз (с изключение на България), и на
българи, живеещи в Северна Америка (САЩ и Канада), по методологията на академик Мартин Барет (Великобритания). Представени са резултатите от съпоставителния анализ на националната, етническата и религиозната им идентичност в контекст Аз-Общество. Приложена е и методологията на професор Джийн Фини за изследване на етническата идентичност.
В пета глава е изследвано субективното психично благополучие на подрастващи от български, турски и ромски произход в аспект на усещането им за контрол, каква е самооценката им, степента на оптимизъм
и песимизъм като ориентация в живота и е измерено чувството им за самота, което изпитват.
В шеста глава е проведено обсъждане на получените резултати и са представени изводите, до които се е достигнало.

Корица на книгата

РАЗВИТИЕ НА ЕТНИЧЕСКИ СТЕРЕОТИПИ ПРЕЗ ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

   Автор: Зорница Ганева

   Вариант PDF

Книгата се състои от увод, пет глави и заключение.
В първа глава са дадени
дефиниции и са разгледани съдържателните особености на понятията „стереотип” и „предразсъдък” и развитието им във възрастов план. Представени са различни теории, които дават обяснение за тяхното формиране. Анализирани са различни междугрупови феномени като предпочитанията към собствената група, пренебрегването на другите групи и формирането на националната гордост.


Във втора глава е обърнато внимание на източниците, от които децата получават информация (училището, семейството, средствата за масово осведомяване и т.н.) за етническите групи. Анализирано е антирасисткото възпитание в контекста на интеркултурното възпитание и са предложени стратегии и възпитателни дейности за преодоляване на предразсъдъците.

В трета и четвърта глава от книгата са представени резултати от емпирични изследвания по проблема. Описани са общо осем изследвания. Първите пет са обединени в трета глава, защото използват една и съща методология, имат
общи цели и хипотези, а за да може да бъде направена и съпоставка между тях,
бяха анкетирани едни и същи лица. В тези пет изследвания е приложена световно утвърдената методология за изследване на етнически стереотипи и предразсъдъци на академик Мартин Барет (Martyn Barrett) от Университета в Съри (University of Surrey), Великобритания.
В четвърта глава са представени три съпоставителни изследвания.
В пета глава е проведено обсъждане на получените резултати и са представени изводите, до които се е достигнало.

Корица на книгата

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР НА КАТЕДРА „ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ ПО СЛУЧАЙ 25 ГОДИШНИНАТА НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 09.05.2011 г. СБОРНИК ДОКЛАДИ

   Автори: Емилия Еничарова, Пенка Цонева, Снежана Янакиева, Йонка Първанова, Динко Господинов, Ваня Божилова, Зорница Ганева, Радка Питекова

   Вариант PDF

Сборник доклади