електронно издателство
Корица на книгата

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2, 2020

Съдържание

Албена Чавдарова
Ломското педагогическо училище (1888-1933) – средище на образование и духовна култура


Анна А. Върбанова
Образователното дизайн изследване: познавателен жанр и sui generis подход спрямо дизайна в образованието (втора част)


Динко Господинов
Продължаващата квалификация на учителите в условията на електронно обучение


Емилия Еничарова
Културно-просветна и обществено-политическа дейност на католическа общност през ХVІІ-ХVІІІ в.


Йонка Първанова
Между теорията и практиката. Един разговор за реалностите и необходимостите в полето на училищния мениджмънт.(Интервю с Данко Калапиш, директор на 107 ОУ „Хан Крум” в гр. София


Любомир Попов
Спомени за някои колеги от катедрата


Марияна Илиева
Педагогическата подготовка на бъдещите гимназиални учители в стажантския институт на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1921-1945 г.)


Пенка Цонева
Образователната дейност на женските дружества в България (1948-1989)


Петя Иванова
Възпитанието в детските лагери 1989-1944 г.


Соня Маринкова-Йорданова
Поглед към проблема за обучението в слети класове


Пенка Цонева
Нов учебник по история на българското образование

Корица на книгата

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2, 2015

Съдържание

Албена Чавдарова

Катедра „История на педагогиката и управление на образованието” към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” на 25 години

Пенка Цонева
Връзката църква - българско образование при цар Симеон


Емилия Еничарова
Конституционна уредба на образованието в Литва

Динко Господинов
Анализ на Закона за предучилищното и училищното образование

Йонка Първанова
Предизвикателства пред управлението на училищните финанси в условията на децентрализация и конкуренция


Марияна Илиева

Методическите схващания на Михаил Герасков (1874-1957)за чуждоезиковото обучение


Снежана Въчева

Подготовката на детски учителки в България в периода между двете Световни войни


Светлозар Вацов

За компетентностите в професионалния профил на училищните директори


Румяна Неминска

Методи на интердисциплинарно обучение


Корица на книгата

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2, 2013

Съдържание

Мариана Мандева
Усъвършенстване на детската комуникативноречева компетентност чрез екипно обучение по писмено преразказване – начален училищен етап


Мариана Мандева, Ренета Минчева
Още веднъж за интерактивността в езиковото обучение на малките ученици


Моника Богданова, Кръстина Тодорова
Детето със специфични потребности – резултати от едно изследване


Динко Господинов
Удовлетвореност от труда при учителите – резултати от проведено изследване


Захари Захариев, Мирена Легурска
Проучване на теоретико-приложни разработки на педагогически специалисти, защитили I-ва професионално-квалификационна степен в департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски” (2009 – 2012 г.)


Биляна Цонкова
Зорница Ганева. Още нещо за рака на гърдата


Габриела Кирова
Втори студентски научен форум на Факултета по начална и предучилищна педагогика

Корица на книгата

СОЦИАЛНА РАБОТА

предстоящо